Legaal

Helaas zijn er op het internet sites te vinden die melden dat de kuur verboden zou zijn. Dit klopt niet. Logischerwijs krijg ik daar regelmatig vragen over en moet dan iedere keer uitleggen hoe het zit. Tijdens een intake ben ik dan al snel een kwartier verder en dan heb ik nog lang niet alle informatie gegeven.

WAAROM IS DEZE PAGINA GEMAAKT?

Deze pagina heb ik gemaakt om iets gedetailleerder informatie te geven aan mensen die extra geïnteresseerd zijn in de HCG kuur zodat men kennis kan nemen van de geschiedenis van de kuur plus de tegenwerking die is ondervonden en de reden van die tegenwerking duidelijk te maken.
Ik zal hiervoor, ter verduidelijking, ook gebruik maken van (hyper)links die u doorlinken naar websites en publicaties waarvan ik, om juridische redenen, geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud daarvan aangezien in deze publicaties meerdere merken van geneesmiddelen genoemd worden die niet op mijn website mogen staan.

HOE IS DEZE KUUR ONTSTAAN?

De kuur is vanaf 1950 ontwikkeld door de Britse arts Simeons. Hij heeft eerst onderzocht hoeveel HCG er dagelijks geïnjecteerd moest worden. Daar was hij snel achter maar waar het dieet uit moest bestaan heeft enkele jaren geduurd.

Het dieet bestaat uit 500 Kcal. maar wat nog belangrijker is was uit te zoeken van welke voedingsmiddelen deze calorieën afkomstig moesten zijn.

Simeons heeft daarvoor veel proefpersonen gebruikt en met toevoegen en weglaten van voedingmiddelen kwam hij uiteindelijk proefondervindelijk op het geschikte dieet. Later werd nog de opmerkelijke ontdekking gedaan dat het gebruik van vetten op de huid de kuur negatief kunnen beïnvloeden. Dat heeft de consequentie dat iedere afwijking op het protocol ( bijv. verstoring van de toegestane koolhydratenbalans ) die tijdens het de kuur gemaakt wordt een negatief effect heeft op het afvallen, het uitblijven van een hongergevoel en de fitheid van de deelnemer. Dat is de reden dat een uitgebreide intake nodig is waarin het HCG protocol wordt uitgelegd en de deelnemers tijdens de kuur begeleid moeten worden. Het vervangen van uitleg door het meegeven van een calorieënboekje met de mededeling dat men niet boven de 500 calorieën per dag moet komen zou de kuur sterk versimpelen maar zo werkt het dus niet.

De kuur was al 10 jaar oud toen deze begin zestiger jaren in Nederland door Dr. Merckelbach werd geïntroduceerd. Een nadeel was dat de kuur toen ca. 3000,- gulden kostte en dat was eigenlijk alleen voor de Jetset te betalen.

Veel later is de kuur een stuk goedkoper geworden en werd dan ook voor meer mensen bereikbaar. Vooral vanaf 1990 werd de kuur, mede door de opkomst van het internet, alsmaar bekender en populairder en daar was de farmaceutische industrie niet blij mee.

DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE EN DE HCG KUUR
HCG wordt gewonnen uit de urine van zwangere vrouwen die in het begin van de zwangerschap een overvloed aan HCG aanmaken. Die hoeveelheid is veel meer dan nodig is en dus wordt het overschot uitgeplast. Waarom zwangere vrouwen teveel HCG aanmaken is niet bekent.

Rond 1930 ontstond er een organisatie die deze urine ging inzamelen om er vervolgens een HCG bevattend geneesmiddel van te laten maken. Deze organisatie heet Moeders voor Moeders (MvM) en is samen met Aspen B.V. een (commerciële) dochteronderneming van de internationale farma-gigant MSD (voorheen Organon). MvM zegt het HCG in te zamelen met als voornaamste doel de vruchtbaarheid van vrouwen te bevorderen. Het is dan begrijpelijk dat MvM en MSD niet blij waren met de bekendheid van de HCG kuur omdat men voor imagoschade vreesde. Men was, al dan niet terecht, bang dat het vrouwen tegen zou houden voortaan nog hun urine af te staan. Dat was dan ook aanleiding te proberen de HCG kuur van het toneel te laten verdwijnen.

Een farmaceut heeft daar zelf niet de machtsmiddelen voor dus werd de hulp ingeroepen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om het “misbruik” aan te pakken. Allereerst werd in 1995 gezorgd voor een Nederlands wetenschappelijk onderzoek dat moest aantonen dat de HCG kuur niet werkte. Dit onderzoek PubMed: The effect of human chorionic gonadotropin (HCG) in the treatment of obesity by means of the Simeons therapy: a criteria-based meta-analysis werd o.a. uitgevoerd door iemand die destijds voor Organon werkte en iemand die bij de IGZ werkzaam was. Dit dubbelblind onderzoek maakte gebruik van een groep mensen die HCG kregen toegediend plus een willekeurig 500 kcal. dieet. Daarnaast had men een controlegroep die een 500 kcal. dieet kreeg zonder HCG. De uitkomst was dat er geen verschil in het resultaat was tussen beide groepen en het HCG bevattende geneesmiddel dus geen toegevoegde waarde had.

Ook in het buitenland zijn dergelijke onderzoeken uitgevoerd. De uitkomst van die onderzoeken is voor mij geen verrassing omdat, zoals ik al eerder gezegd heb, door de HCG gebruikers wel exact aan het protocol gehouden moet worden en dat is hier niet gebeurd. De artsen die ik gesproken heb over dit Nederlandse onderzoek vonden het niet aan de criteria voldoen die aan een wetenschappelijk onderzoek gesteld worden. Er was er zelfs een bij die het een voorbeeld van wetenschapsfraude noemde.

Een voorbeeld van een wel goed uitgevoerd wetenschappelijk dubbelblind onderzoek vindt u in een publicatie van The American Journal of Clinical Nutrition maar er zijn meer wél juist uitgevoerde dubbelblind uitgevoerde onderzoeken. Het veelgenoemde argument dat er geen wetenschappelijk onderzoek bestaat dat het belang van HCG tijdens de kuur aantoont klopt dus niet.

DE JURIDISCHE ASPECTEN VAN DE KUUR

In 2002 werd een bevriend arts en collega HCG aanbieder, tevens wapenbroeder, door de IGZ aangeklaagd voor het off-Label voorschrijven van HCG. Off-Label voorschrijven wil zeggen dat men een geneesmiddel gebruikt buiten de vastgestelde indicaties die op de bijsluiter te lezen zijn. In de uitspraak die volgde stond dat het off-label voorschrijven van HCG niet meer mocht. Dat zou het einde van de kuur in Nederland betekent hebben ware het niet dat deze uitspraak in hoger beroep op een dusdanige manier werd afgezwakt dat de kuur, tot ergernis van MvM en MSD, kon blijven bestaan. De dreiging dat de echte HCG kuur op termijn mogelijk toch een keer verboden zou gaan worden is voor enkele "cowboys" de reden geweest om, daarop vooruitlopend, het geen HCG bevattende nep product "Bio-HCG" op de markt te brengen en is inmiddels helaas, onder meerdere merknamen, op iedere straathoek te koop. Zouden de producenten hiervan het in hun hoofd halen om bijv. de Bio-anticonceptiepil of homeopathische insuline (een hormoon dat door diabetici wordt gebruikt) op de markt te brengen dan zouden ze meteen vervolgd worden en voor de in omloop zijnde producten zou zeer zeker via de media een alarm afgegeven worden.

Begin 2011 kondigde de IGZ op grootschalige wijze een nieuw offensief aan. Nieuwsprogramma’s, Teletekst en kranten maakten daar melding van. Aanbieders van de kuur kregen een brief van de IGZ waarin hoge boetes in het vooruitzicht werden gesteld als men het aanbieden van de kuur niet zou stoppen. De IGZ had er kennelijk geen probleem mee in deze brief te vermelden dat deze actie was afgestemd met MvM en MSD. Hoe merkwaardig zou het zijn als een overheidsinstelling aan zou kondigen strenger te gaan toezien op bijv. de productieprocessen bij Philips en die actie af te stemmen met Sony? Volgens de IGZ zou het off-label voorschrijven verboden zijn, hoewel men wist dat men daar niets tegen kon doen. Daarom had men daarnaast bedacht dat promotie maken voor de kuur gezien moest worden als reclame maken voor een receptplichtig geneesmiddel en dat is inderdaad verboden. Mijn collega en ik waren de mening toegedaan dat de vermeldingen van de naam HCG op onze websites op zichzelf niet verwezen naar een geneesmiddel maar naar een lichaamseigen stof dat in een geneesmiddel verwerkt kan worden en we lieten onze websites dan ook in de lucht. Andere aanbieders kozen eieren voor hun geld en verwijderden hun websites en hielden zelfs op de kuur te verstrekken omdat men de boetedreigingen en al het andere gedoe er omheen beu werd. Prettige bijkomstigheid van deze actie was wel dat ook het aantal anonieme sites die zich in de vorm van postorderbedrijf zonder betrokken arts ampullen van dubieuze herkomst aanboden uit de lucht zijn gehaald. De onbevoegde personen die zich anoniem waanden zijn toch opgespoord en veroordeeld met als consequentie dat zij daar ook een strafblad aan over hielden. De inspectie heeft destijds aangekondigd voor dit soort sites ook in de toekomst opsporing te zullen gaan doen en dat is daarna al een enkele keer gebeurd.

Halverwege 2011 kregen zowel mijn collega als ik van de IGZ een voornemen tot boeteoplegging vanwege het feit dat er HCG op onze websites vermeld stond. Wij hebben toen besloten om de websites online te houden maar de naam HCG te vervangen door “een lichaamseigen hormoon” en daar is juridisch niets tegen te doen. Het voornemen tot boeteoplegging werd daarna, vanwege een gemaakte procedurefout, omgezet in een waarschuwing. MSD was natuurlijk niet blij dat de actie van de IGZ niet het gewenste resultaat opgeleverd had omdat onze aangepaste websites in de lucht bleven en waarop, voor de goede verstaander, de HCG kuur aangeboden bleef. MSD besloot toen over te gaan tot de drastische maatregel het HCG geneesmiddel eind 2011 van de markt te halen met het excuus dat er een tekort was aan HCG . Het tekort aan HCG zou veroorzaakt worden door het “misbruik” voor de kuur. Met dit argument werd door de Haagse lobby van de farmaceut de politiek onder druk gezet een wet te maken die de kuur onmogelijk zou maken. Er zijn meerdere keren Kamervragen gesteld en de minister van VWS ( verantwoordelijk voor de IGZ ) zou nadenken over de vraag hoe de kuur te stoppen.

MSD heeft het geneesmiddel eind mei 2013 weer op de markt gebracht nadat de Volkskrant meldde dat MSD wel een HCG bevattend diergeneesmiddel kon produceren dat wereldwijd aan de varkensbio-industrie wordt verkocht. Toen kon men natuurlijk niet meer volhouden dat er een tekort aan HCG zou zijn en een paar dagen na die publicatie was het geneesmiddel weer volop verkrijgbaar. Ik heb in de periode van drooglegging noodgedwongen het HCG van een Duitse farmaceut gebruikt die volgens mij het HCG van MSD geleverd krijgt omdat er in Duitsland geen organisatie als “Mütters fur Mütters” bestaat en MvM de enige organisatie in de wereld is die urine van zwangere vrouwen inzamelt. In Duitsland was er dus geen tekort aan HCG.

In 2012 kreeg mijn collega opnieuw een voornemen tot boeteoplegging omdat er op zijn site, na de waarschuwing, opnieuw de naam HCG vermeld stond. Ditmaal bleef het niet tot een voornemen tot boeteoplegging maar werd er daadwerkelijk een bestuurlijke boete opgelegd vanwege het reclame maken voor een recept-plichtig medicijn. Uiteraard is daar verzet tegen aangetekend en de kwestie is uiteindelijk aan de Raad van State als hoogste rechtsorgaan voorgelegd. Deze heeft, in 2014, uitgesproken dat de boete onterecht is opgelegd en als prettige bijvangst impliceert deze uitspraak dat, mocht het off label voorschrijven van geneesmiddelen in de toekomst toch verboden worden dit niet voor de HCG kuur zal gelden.

IS HET GEBRUIK VAN HCG BIJ DE KUUR WEL EEN VORM VAN MISBRUIK?

Een manager van MvM zegt over de uitspraak van de R.v.S. in een krantenartikel, waarin de uitspraak van de R.v.S. te lezen is, voor imagoschade te vrezen en echt geraakt te zijn door die uitspraak. Dat dit krokodillentranen zijn blijkt wel uit het feit dat de veterinaire tak van MSD (MSD Animal Health, voorheen Intervet) op wereldwijde schaal diergeneesmiddelen produceert die gedeeltelijk uit HCG bestaan dan wel identiek zijn aan het humane geneesmiddel.

Het ene middel wordt gebruikt in de varkensbio-industrie, de Volkskrant deed, zoals gezegd, daar al verslag van. Waar ik nog nooit een publicatie over gezien heb is het andere HCG geneesmiddel dat door dierenartsen gebruikt wordt. Dit middel dat vooral in de rundveebio-industrie gebruikt wordt om d.m.v. superovulatie embryo’s te kweken heeft MSD tot nu toe onder de radar van de journalistiek weten te houden anders zouden zij er zeker iets mee gedaan hebben. Dat ik sinds 1986 van het bestaan van deze middelen afweet komt doordat ik als oprichter van de Dierenambulance in Nijmegen ruim zes jaar bijna dagelijks goed contact en overleg had met alle dierenartsen uit Nijmegen en omgeving en dan hoor je nog wel eens iets. Dit laatste middel is identiek aan het humane geneesmiddel, beide zijn verkrijgbaar in 1500 IE en 5000 IE. Het enige verschil is het etiketje op de ampullen. Beide veterinaire producten zijn tijdens de drooglegging van het humane geneesmiddel over de hele wereld verkrijgbaar geweest.

Tijdens een oriënterend bezoek van de IGZ aan mijn praktijk in 2013 is mij gebleken dat de IGZ geen weet had van het veterinaire gebruik van HCG en in de veronderstelling was( zoals hen door MSD is voorgehouden ) dat de HCG kuur gebruik maakte van het “schaarse” product dat voor een ander doel zou worden ingezameld.

MvM zegt op haar website dat zij het betreurt dat HCG ter bestrijding van overgewicht wordt ingezet en wijst er, ten onrechte, op dat er geen wetenschappelijk bewijs zou zijn dat aantoont dat HCG als afslankmiddel werkzaam is. Verder staat er dat slechts een klein deel van het HCG oneigenlijk gebruikt wordt. Dat het overgrote deel van het HCG gebruikt wordt voor de productie van diergeneesmiddelen wordt uiteraard niet gerept op haar website. Ik heb in al de jaren waarin ik de HCG kuur aanbied nog nooit een cliënt gesproken die er een probleem mee had dat het humane HCG geneesmiddel niet alleen wordt gebruikt om de kwantiteit van leven te verhogen maar ook om de gezondheid (kwaliteit) van mensen te verbeteren. Het gebruik van HCG in de Bio-industrie is een stuk moeilijker (eigenlijk niet) te verantwoorden.

In de publicatie “Moeders voor Zeugen” , waar ik helemaal achter sta, wordt ook nog eens haarfijn uitgelegd hoe de vork in de steel zit en dat het overgrote deel van het HCG verwerkt wordt in diergeneesmiddelen.


HOE KAN HET DAT OP INTERNET TE LEZEN IS DAT DE KUUR VERBODEN ZOU ZIJN?

Veruit de meeste websites waarin te lezen is dat de kuur illegaal zou zijn citeren de aankondiging van de IGZ eind 2010 en begin 2011 de aanbieders van de kuur te gaan vervolgen op grond van overtredingen van de wet op de geneesmiddelenvoorziening. Daarvan heeft de RVS inmiddels uitgesproken dat die aankondiging geen enkele juridische basis had. De makers van die websites is dan ook niets kwalijk te nemen. Ik verwacht dan ook dat op termijn veel websites de teksten weer zullen bijstellen.